ĐỊNH MỨC ONLINE

Phương thức đơn giản để tính chi phí xây dựng

Đăng nhập hoặc Đăng ký để trở thành thành viên

Danh mục các tập định mức

Hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ các định mức sau:

  • 1776-2007 dự toán Xây dựng công trình – Phần xây dựng. Công bố kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của bộ Xây dựng (bao gồm phần bổ sung theo quyết định 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011)
  • 1129-2009 dự toán Xây dựng công trình – Công tác sửa chữa phần Xây dựng. Công bố kèm theo quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 7/12/2009 của bộ Xây dựng
  • 1777-2007 dự toán Xây dựng công trình – Phần lắp đặt thiết bị công nghệ trong công trình. Công bố kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của bộ Xây dựng
  • 1779-2007 dự toán Xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng. Công bố kèm theo công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của bộ Xây dựng
  • 1780-2007 dự toán Xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu xây dựng. Công bố kèm theo công văn số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 của bộ Xây dựng
  • 1781-2007 dự toán Xây dựng công trình – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp. Công bố kèm theo công văn 1781/BXD–VP, ngày 16/8/2007 của bộ Xây dựng
  • 6060-2008 dự toán Xây dựng công trình – Phần lắp đặt trạm biến áp. Công bố kèm theo quyết định số 6060/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của bộ Công thương
  • 6061-2008 dự toán Xây dựng công trình – Phần lắp đặt đường dây tải điện. Công bố kèm theo quyết định số 6061/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của bộ Công thương.

Tổng số các đầu mục công việc trong cơ sở dữ liệu: 16.332