ĐỊNH MỨC ONLINE

Phương thức đơn giản để tính chi phí xây dựng

Đăng nhập hoặc Đăng ký để trở thành thành viên

Quyết định 957/QĐ-BXD

Bạn có thể tải về toàn văn quyết định tại đây

BỘ XÂY DỰNG
_________

Số: 957/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu xây dựng công trình

______________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Nơi nhận:- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;

- Toà án Nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Sở Xây dựng,

các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;

- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;

- Lưu VP, Vụ PC, Vụ KTXD, Viện VKXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

Trần Văn Sơn

Xem toàn văn và tải về tại đây